محمد غفاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد غفاری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس شرکت بهسامان فرآیند کاوش 1389/1 - 1390/1
برنامه نویس شرکت تعاونی نزاجا 1392/1 - 1392/9
مدرس مجتمع فنی رایانگان 1393/3 - 1393/12
برنامه نویس شرکت علم و صنعت 1392/11 - 1395/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 18.00
آموزش عالی تعاون 1388 - 1390