یوسف تمیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف تمیری

محل سکونت: خراسان شمالی - شیروان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع چوب فرآورده مرکب چوبی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد چالوس 1392 - 1394