مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت پارسیان زاگرس کوهدشت 1390/4 - 1394/2
حسابدار شرکت پارسیان زاگرس کوهدشت 1390/4 - 1394/2
حسابدار شرکت پارسیان زاگرس کوهدشت 1390/4 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 14.66
آموزشکده فنی و حرفه ایی خرم آباد 1384 - 1386
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 14.66
آموزشکده فنی و حرفه ایی خرم آباد 1384 - 1386