محمد بخشی رسگانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بخشی رسگانی

محل سکونت: تهران - تهران