عبدالوهاب باوى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالوهاب باوى

محل سکونت: خوزستان - آبادان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
- بعنوان مسئول ورود گردشگران و مسافران خارجی عازم از کشور کویت به آبادان در شركت (KGL ) KGL 1388/1 - 1390/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گردشگری
– دیپلم – معدل: 16.75
1376 - 1387