امین پاک دامن تهرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین پاک دامن تهرانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول واحد ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی 1392/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 16.15
آزاد شهرضا 1385 - 1389