محمد گنجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد گنجی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین +کارشناسی شرکت سپهرسازان+شرکت اکسین لوله کارون 1388/7 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.03
آزاد 1388 - 1390