مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی خانواده
– کارشناسی – معدل: 18.70
بجنورد 1389 - 1393
روانشناسی خانواده
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.70
تهران 1393 - 1395