مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس رادیولوژی بیمارستان حضرت ولی عصر 1393/9 - 1396/4