مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسنول ژرف کار جم 1392/6 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.00
اسلامشهر 1388 - 1392
برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهر ری 1313 - 1394