محمد هردانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد هردانی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده وتوزیع کننذه انبار دار شرکت نفت وپخش لبنیات تانیان 1392/12 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 14.20
1385 - 1387