مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسی الگو حساب 1393/1 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابرسی
– کارشناسی – معدل: 16.50
فروردین 1385 - 1389