احسان نورزادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان نورزادی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل مهندسین مشاور شاراکسین جنوب 1384/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.10
آزاد شوشتر 1391 - 1393
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 17.20
آزاد قزوین 1379 - 1383