فاطمه مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه مرادی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.32
رازی کرمانشاه 1388 - 1392