یوسف بابانژاد فریدونی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف بابانژاد فریدونی

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار فروشگاه پوشاک کتان تافته 1388/5 - 1391/12
سرپرست فروشگاه فروشگاه پوشاک کتان تافته 1388/5 - 1391/12
حسابدار هایپر مارکت راحیل 1392/5 - 1393/11
بازاریاب قطعات موبایل 1388/5 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 14.67
1383 - 1384
کامپیوتر نرم‌افزار
– کاردانی – معدل: 14.00
واحد بابل 1385 - 1390
کامپیوتر نرم‌افزار
– کارشناسی – معدل: 15.00
علوم و فنون 1392 - 1393