مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: البرز - کرج
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
شهید بهشتی 1389 - 1391