مهدی بیگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی بیگی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر انبارها شرکت ساختمانی مولدینگ 1391/5 - 1392/1
سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی طراحان صنعت مراغه 1393/1 - 1393/6
مسئول سایت کامپیوتری گروه مار دانشگه تربیت مدرس 1390/10 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار ریاضی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.78
تربیت مدرس 1390 - 1392
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 14.55
محقق اردبیلی 1385 - 1389