محسن اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن اسفندیاری

محل سکونت: مرکزی - اراکسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت نیروسان گستر 1391/3 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد اسلامی 1392 - 1394