محيا حدادي

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی كشاورزی-علوم و صنایع غذایی تكنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقيقات 1388 - 1392