مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا برنامه ریزی شهری
– کارشناسی – معدل: 14.77
پیام نور ساری 1387 - 1392