معین ناییجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معین ناییجی

محل سکونت: مازندران - نور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست گلپرور 1392/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی باغبانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.66
تربیت مدرس 1390 - 1393