حامد صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد صالحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر فنی رنگ صنعتی فومن شیمی گستر 1381/12 - 1385/12
مسوول فنی رنگ صنعتی BASF coating 1385/12 - 1391/12
کارشناس مسوول فنی خط رنگ خوش-KCC 1391/12 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پلیمر علوم وتکنولوژی رنگ
– کارشناسی – معدل: 15.00
صنعتی امیرکبیر 1378 - 1382
روابط بین الملل روابط بین الملل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
دانشگاه تهران 1392 - 1394