شکوفه یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شکوفه یوسفی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.14
ازاد دزفول 1390 - 1392