محمدعلی کشفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی کشفی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح قطار شهری اهواز ستیران 1386/1 -
مدیر PMO آریانا 1392/3 - 1392/12
مسوول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سدهای مارون و آریوبرزن مهاب قدس 1385/4 - 1386/1
کارشناس برنامه ریزی کانی کاوان 1384/7 - 1385/4
کارشناس برنامه ریزی فیرمکو 1382/6 - 1383/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع اتوماسیون
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
تهران جنوب 1392 - 1397
مدیریت عملیات و تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
علوم و تحقیقات 1383 - 1387
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 14.00
شیراز 1378 - 1383