مهدی محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی محمدی

محل سکونت: خراسان شمالی - جاجرم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
واحد شاهرود 1392 - 1394