مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 18.01
غیر انتفاعی عطار مشهد 1390 - 1392
مدیریت بازرگانی
– کاردانی – معدل: 17.25
غیر انتفاعی عطار مشهد 1388 - 1390