مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الكترونیك الكترونیك
– کاردانی – معدل: 15.62
آموزشكده فني حرفه اي شماره 2 پسران 1390 - 1392