محمد نحوی مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نحوی مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تست پردانیک 1391/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 15.66
اسلامشهر 1383 - 1386
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.77
قزوین 1386 - 1389
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهاب دانش 1393 - 1393