محمدرضا کشاورزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا کشاورزی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور اداری پروژه برج های مسکونی سپهر 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 14.00
1390 - 1392