پوریا پورسلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پوریا پورسلطانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان شبکه پدیده شاندیز 1391/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 15.66
آزاد نیشابور 1388 - 1392