مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور تولید شركت ماهوت 1373/6 - 1375/1
مشاور مدیریت شركت رئيسي 1375/2 - 1378/4
رئیس امور پرسنلی شركت سايپا آذين 1381/7 - 1389/4
رئیس امور پرسنلی شركت سايپا آذين 1381/7 - 1389/4