بتول ریاحی مدوار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بتول ریاحی مدوار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس موسسه تدریس خصوصی منشور ادیبان- 1393/7 -
مدرس موسسه تدریس خصوصی آرمان 1393/1 -
مدرس موسسه تدریس خصوصی ماد 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض جبر
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.42
شهید بهشتی 1391 - 1393