عبدالعزیز عربی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالعزیز عربی

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قائم مقام آموزشگاه رانندگی 1391/12 - 1392/12
مربی آموزش خانواده بهزیستی 1393/1 - 1394/3
نجاتگر هلال احمر 1393/7 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات فارسی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.93
پیام نور 1391 - 1393