مهدی اخگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی اخگری

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندصی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.02
پیام نور شاهین شهر 1390 - 1394