وحید ملکی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی اکولوژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.51
آزاد 1389 - 1391