محمد سلکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد سلکی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح چاپخانه 1390/1 - 1392/1
مدیر داخلی کانون تبلیغات 1392/1 - 1393/12
طراح مجله 1394/12 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.04
لرستان 1389 - 1393