محمد نواصر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نواصر

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکتروتکنیک
– کاردانی – معدل: 14.50
فنی چمران 1391 - 1394