حمیدرضا ایرانپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا ایرانپور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیوتکنولوژی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.55
علوم پزشکی گلستان 1391 - 1393