مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
صنعتی شریف 1391 - 1393