مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی کاربردی
– کاردانی – معدل: 12.44
اراک 1386 - 1390