مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار بازرگانی ارمان 1385/4 - 1391/9
سرپرست انبار شرکت کالین 1391/12 - 1392/12