امید اذری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید اذری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس نقشه بردار ژیزمان 1390/3 - 1390/6
مهندس نقشه بردار سی بن 1393/3 - 1393/6
مهندس نقشه بردار درناآوند 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.92
تفرش 1387 - 1392
مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.06
خواجه نصیرالدین طوسی 1392 - 1394