محمود مویدی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده وموضع شرکت رایاپخش 1392/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی عمومی
– دیپلم – معدل: 13.66
1387 - 1389