علیرضا ربیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ربیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی شرکت موتور سازی پویا نیستانک 1391/5 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع عمومی
– کارشناسی – معدل: 13.06
پیام نور 1385 - 1391