مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حراست و ایمنی تعاونی مسکن انرژی اتمی 1390/3 - 1394/5