مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول حسابداری شرکت پخش کاله 1390/5 - 1392/12