منا امینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منا امینی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند دفتر اسناد رسمی 1391/6 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق جزاو جزم شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.89
اشرفی اصهانی 1390 - 1392