مجید بانکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید بانکی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور مالی واداری شرکت استیلن گاز البرز 1388/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
ازاداسلامی قزوین 1379 - 1384