امیر حسین مصلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر حسین مصلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح شبکه شرکت فنی پاسارگاد 1390/2 -