مهنوش میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهنوش میرزایی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.54
موسسه آموزش عالی آپادانا 1388 - 1393